معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت
کدپستی:  13911/34156
Email:studentresearch@qums.ac.ir

شماره تماس: 33335447 - 028   
داخلی : 2658

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0