دانشکده

رشته تحصیلی

عنوان عضویت

نام و نام خانوادگی

دندانپزشکی

دندانپزشکی

دبیر کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی دانشگاه

محمدرضا عسگری غنچه

دندانپزشکی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

آیدا مخلصی

دندانپزشکی

عضو دوم دانشکده دندانپزشکی

عرفان خراسانی

پزشکی

دکتری عمومی پزشکی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

عیسی الرضا زارع

دکتری عمومی پزشکی

عضو دوم دانشکده پزشکی

پوریا فتح اله زاده

دکتری عمومی پزشکی

عضو سوم دانشکده پزشکی

رقیه کشاورز صادق

پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد پرستاری

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

نجمه چگینی

کارشناسی پرستاری

عضو دوم دانشکده پرستاری و مامایی

محمدرضا اسدی

کارشناسی پرستاری

عضو سوم دانشکده پرستاری و مامایی

امیراحسان احمدی آشتیانی

بهداشت

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

کیانا رضایی پور

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو دوم دانشکده بهداشت

بنیامین رحیمیان

پیراپزشکی

کارشناسی اتاق عمل

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

فاطمه حاجی پور

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

عضو دوم دانشکده پیراپزشکی

ستایش فیاضی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0