ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشکده
1 محمدرضا عسگری غنچه-دبیرکمیته مرکزی دندانپزشکی دندانپزشکی
2 آیدا مخلصی- دبیر کمیته دندانپزشکی دندانپزشکی دندانپزشکی
3 عرفان خراسانی دندانپزشکی دندانپزشکی
4 عیسی الرضا زارع-دبیر کمیته پزشکی پزشکی پزشکی
5 پوریا فتح االه زاده پزشکی پزشکی
6 محمد نصرت آقایی- دبیر کمیته پرستاری و مامایی پرستاری پرستاری ومامایی
7 فاطمه توکلی  پرستاری پرستاری و مامایی
8 زینب مومنی-دبیر کمیته بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بهداشت
9 سما یوسفی   بهداشت
10 فاطمه حاجی پور- دبیر کمیته پیراپزشکی اتاق عمل پیراپزشکی
11 کیمیا تائبی  علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0