اطلاعات سرپرستان،کارشناسان،دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی قزوین(سال تحصیلی 1401)

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

آدرس الکترونیکی

 

مدرک تحصیلی

1

الهام

حاجی علیلو

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

e.hajialilo@gmail.com

 

دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی، دانشیار

2

خدیجه

آذرهوش

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

Reyhoon.azar@gmail.com

 

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

3

محمدرضا

عسگری غنچه

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

m.asgari77@yahoo.com

 

دکترای حرفه ای دندانپزشکی عمومی

4

بهمن

احدی­نژاد

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

b.ahadinezhad@qums.ac.ir

 

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت، استادیار

5

زهرا

برخورداری

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

healthresearch@qums.ac.ir

 

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

6

زینب

مومنی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

Zeinabmomeni2001@gmail.com

 

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

7

سیده آمنه

مطلبی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

a.motalebi@qums.ac.ir

 

دکترای تخصصی سالمندشناسی، استادیار

8

فرزانه

ایزدی مقدم

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

Fizadi_60@yahoo

 

کارشناسی فیزیک

9

محمد

نصرت آقایی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

 

Mnaghaei1379@gmail.com

 

دانشجوی کارشناسی پرستاری

10

سید امیر

حسینی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

Amirhosseini1358@gmail.com

 

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استادیار

11

افضل

کرباسی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

afzalkarbasi@yahoo.com

 

دیپلم

12

عیسی رضا

زارع

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

Isareza313@yahoo.com

 

دانشجوی پزشکی عمومی

13

حاجیه

لطفی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

lotfi.hajie@yahoo.com

 

دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی، استادیار

 

14

زهرا

برخورداری

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

healthresearch@qums.ac.ir

 

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

15

فاطمه

حاجی پور

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی پیراپزشکی

www.piracommitee99@gmail.com

 

کارشناسی اتاق عمل

16

راضیه

جباریان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

r_jabbarian@yahoo.com

 

متخصص دندانپزشکی کودکان،استادیار

17

خدیجه

طاهرخانی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

Kh.taherkhani@gmail.com

 

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

18

آیدا

مخلصی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  دندانپزشکی

Mokhlesiaida@gmail.com

 

دانشجوی دندانپزشکی عمومی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0