دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر ساناز کشاورز شاهباز

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

  • تحصيلات : دکترای تخصصی ایمنولوژی

دکتر ساناز کشاورز شاهباز

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : studentresearch@qums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

محمدرضا عسگری غنچه

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

  • تحصيلات : دانشجوی دکترای حرفه ای دندان پزشکی
  • تخصص : دندان پزشکی

محمدرضا عسگری غنچه

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : m.asgari77@yahoo.com

دوران

لطفا صبر کنید ...

زهرا علی نسائی

زهرا علی نسائی

  • پست الکترونیکی : z.alinesaei@qums.ac.ir

آیسا ملکی

آیسا ملکی

  • پست الکترونیکی : a.maleki@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0