دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر ساناز کشاورز شاهباز

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

 • تحصيلات : دکترای تخصصی ایمنولوژی

دکتر ساناز کشاورز شاهباز

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : studentresearch@qums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

پوریا فتح الله زاده

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

 • تحصيلات : دانشجوی دکتری حرفه ای
 • تخصص :

پوریا فتح الله زاده

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : pftpourya@gmail.com

دوران

لطفا صبر کنید ...

عاطفه خشکچالی

عاطفه خشکچالی

 • تلفن : 02833356749
 • پست الکترونیکی : research.src@qums.ac.ir

آیسا ملکی

آیسا ملکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : a.maleki@qums.ac.ir

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0