• ساعت : ۱۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 
اطلاعیه فراخوان انتخاب پژوهشگر برجسته كشوری
سه ماهه چهارم 1401

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند؛
جهت انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه چهارم سال، طبق آیین نامه مستندات رزومه پژوهشی خود را به صورت پست الکترونیک و یا فیزیکی و یا فایلCDبه کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهید.
همچنین طبق مستندات ارسالی، چک لیست پژوهشگر برتر را تکمیل نمایید و به کارشناس کمیته تحقیقات دانشکده خود تحویل دهید. 
دانشجویانی که نوآوری، اختراع یا اکتشاف دارند باید دارای گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد. همچنین باید از شورای ابداعات و اختراعات دانشگاه، نامه تأییدیه و امتیاز کسب شده را دریافت کنند.

*** قابل توجه دانش آموختگان ***
دانش آموختگان تا دو سال پس از فارغ التحصیلی از آخرین مقطع تحصیلی خود، می توانند جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر، مدارک خود را به کارشناس مربوطه ارسال نمایند.

دریافت چک لیست پژوهشگر برتر
دریافت آیین نامه بند "ک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0