• ساعت : ۹:۲۱:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 
برگزاری جلسه ارائه برنامه عملیاتی كمیته تحقیقات دانشجویی 1401

جلسه ارائه برنامه عملیاتی کمیته تحقیقات دانشجویی 1401 در تاریخ 28/01/1401 با حضور آقای دکتر سید مهدی میرهاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، آقای دکتر مهدی رنجبران مدیر پژوهشی دانشگاه، خانم دکتر الهام حاجی علیلو سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، خانم دکتر سیده آمنه مطلبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، خانم دکتر مریم تفنگچی ها معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی، خانم دکتر راضیه جباریان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندان پزشکی، آقای دکتر حسین پیری معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، آقای دکتر امیر حسینی سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی، آقای دکتر حسین خادم حقیقیان معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، خانم دکتر حاجیه لطفی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و کارشناسان حوزه ستادی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات از ساعت 8 الی 10 تشکیل شد.  در این جلسه برنامه عملیاتی کمیته تحقیقات دانشجویی سال 1401 دانشکده ها توسط معاونین و سرپرستان ارائه شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0