ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

رزومه علمی

1

الهام حاجی علیلو

انگل شناسی پزشکی -دکترای تخصصی

هیئت علمی-سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

CV

2

آمنه مطلبی

سالمند شناسی -دکترای تخصصی

هیئت علمی- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی

CV

3

سید امیرحسینی

علوم تشریحی- دکترای تخصصی

هیئت علمی- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

CV

4

بهمن احدی نژاد

اقتصاد سلامت- دکترای تخصصی

هیئت علمی- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

CV

5

راضیه جباریان

متخصص دندانپزشکی کودکان

هیئت علمی دانشگاه- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

CV

6

حاجیه لطفی

زیست فناوری پزشکی، دکترای تخصصی

هیئت علمی دانشگاه- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

CV

7

محمدرضا عسگری غنچه

دندانپزشکی- دکترای حرفه ای

دانشجو -دبیر کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

8

عیسی الرضا زارع

پزشکی- دکترای حرفه ای

دانشجو- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

 

9

زینب مومنی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-کارشناسی

دانشجو- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 

10

آیدا مخلصی

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

دانشجو-دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0