معرفی کانال های کمیته تحقیقات های دانشگاه

معرفی کانال های تلگرامی کمیته تحقیقات های دانشگاه


کانال کمیته تحقیقات دانشجویی کل دانشگاه


کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشكده پزشكي


کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشكده دندانپزشکی


کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشكده بهداشت


کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشكده پرستاری و مامایی


کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشكده پیراپزشکی 


کانال واحد اختراعات