دانشجوی پژوهشگر برتر

شرایط کلی :

– انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه در مناسبت های مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده دانشجویان است.

 

مراحل اجرایی :

–  دانشجویان هر دانشکده باید مستندات فعالیت های پژوهشی خود را به صورت شش ماهه به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده خود ارائه نمایند.

–  در حال حاضر مستندات شامل موارد زیر می باشد:

§      کلیه طرح های تحقیقاتی دانشجویی در کمیته تحقیقات مرکزی ثبت گردیده و نیازی به ارائه مستندات نمی باشد تنها در صورت انجام طرح تحقیقاتی با سایر ارگانها ارائه یک نسخه کپی از قرارداد طرح انجام شده الزامی است.

§      کپی چکیده مقاله چاپ شده در مجله های علمی – پژوهشی داخلی و خارجی به انضمام شناسنامه و جلد مجله

§      کپی خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه کنگره به انضمام جلد کتابچه و گواهی شرکت

§      کپی جلد و شناسنامه کتاب های تالیفی به همراه یک نسخه از کتاب

§      کپی برگه ثبت اختراع  

 

تذکر: بدیهی است کلیه مدارک فوق باید مندرج به عنوان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه گردد.

آیین نامه ها

جهت مشاهده فرم مربوط به آیین نامه های اجرایی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده فرم مربوط به آیین نامه فراخوان دریافت گرنت برنامه عملیاتی اینجا کلیک کنید.