اخبار
برگزاری کارگاه آموزش اصول اعتباربخشی در آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی

برای کارشناسان آزمایشگاه‌های جامع و مراکز تحقیقاتی

با تدریس خدیجه آذرهوش کارشناس مسئول مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی پزشکی

سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

10 تا 12 روز شنبه 12 مرداد 98