اخبار
بازدید از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

برای بررسی وضعیت تولید دانش و حدود انتظارات در این زمینه با هدف ارتقاء رتبه مرکز

با حضور مدیر پژوهشی دانشگاه، رییس مرکز، کارشناس مرکز تحقیقات، رییس گروه اطلاع‌رسانی پزشکی، کارشناس مسئول پژوهش و  کارشناس ارزیابی مراکز تحقیقاتی

دفتر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

9 مرداد 98