اخبار
اولین نشست اعضای جدید شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

برای تبیین اهداف و برنامه‌های کمیته در سال جاری

با حضور مدیر پژوهشی، سرپرست، کارشناس، دبیر کل و 9 نفر از اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  

اول مرداد ماه 98