اخبار
بازدید از مراکز تحقیقات؛ پیشگیری از پوسیدگی دندان و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH)

برای پایش فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

با حضور مدیر پژوهشی دانشگاه، رییس دانشکده دندانپزشکی، رییس مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، قائم مقام مرکز تحقیقات SDH، رییس گروه اطلاع‌رسانی پزشکی و کارشناس ارزیابی مراکز تحقیقاتی

دفتر مراکز؛ واقع در دانشکده دندانپزشکی و پردیس دانشگاه  

12و 24 تیرماه 98