اخبار
بازدید از مرکز تحقیقات؛ بیماری های متابولیک

برای پایش فعالیت‌های پژوهشی در راستای تولید دانش، ارتقا، رتبه و بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در مرکز و ارائه راهکارهای لازم

با حضور مدیر پژوهشی دانشگاه، رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی، کارشناس مسئول امور پژوهشی و کارشناس نظارت و پایش مراکز تحقیقاتی

دفتر مرکز تحقیقات واقع در بیمارستان ولایت

17 تیرماه 98