اخبار
کسب افتخاردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بیست ویکمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران- –بابل آذر99

1399/9/23 يكشنبه

در بیست و یکین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران که در بابل برگزار گردید،آقای علی رزاق پور دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان ارائه پوستر برتر و خانم فاطمه کاظمی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان داور برتر برگزیده شدند.

معاونت تحقیقات و فناوری و واحد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ضمن تبریک به این عزیزان،آرزوی توفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی دارد.
نسخه قابل چاپ