اطلاعیه ها
اولین وبینار بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فارس(شیراز) در نظر دارد،" اولین وبیناربین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی"

 را ازتاریخ 4 لغایت 6 خرداد 1400برابر 25 لغایت 27 ماه می سال2021 برگزار نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر مربوطه که پیوست شده ،مراجعه نمایید.

http://ohsh1.sums.ac.ir   پایگاه الکترونیکی وبینار

مهلت ارسال چکیده مقالات: 99/9/15 الی99/12/1

فایل پوستر فراخوان وبینار