اخبار اسلایدی
خلیل کلوانی، پژوهشگر برتر کشوری سه ماهه سوم 1399 شد

آقای خلیل کلوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، با کسب

امتیازات لازم پژوهشی طبق آیین نامه کشوری انتخاب پژوهشگر برتر بند "ک"،به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری (سه ماهه

سوم 1399) انتخاب شدند.