اخبار اسلایدی
تغییر آدرس سایت پژوهان دانشگاه

تغییر آدرس سامانه جامع پژوهش (پژوهان)

آدرس جدید سامانه جامع پژوهش:
http://crs.qums.ac.ir