اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه (سال تحصیلی 1400-1399)

 

سمت

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

هیئت علمی- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

بیوشیمی بالینی

دکتر حسین پیری

1

هیئت علمی

پرستاری

دکتر آمنه مطلبی

2

هیئت علمی

انگل شناسی

دکتر الهام حاجی علیلو

3

هیئت علمی

فیزیک پزشکی

دکتر اعظم جنتی اصفهانی

4

هیئت علمی

قارچ شناسی

دکتر فائزه محمدی

5

دانشجو- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دندانپزشکی

محمدرضا عسگری

6

دانشجو

بیوشیمی بالینی(کارشناسی ارشد)

میترا صالحی

7

دانشجو

بهداشت

مهین مقدم

8

دانشجو

پزشکی

عیسی الرضا زارع

9