سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: حسین پیری

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی- دانشیار

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه:
hosseinpiry@gmail.com

hpiri@qums.ac.ir

تلفن تماس:33335447-028   داخلی:2659

CV

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:خدیجه آذرهوش

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: Reyhoon.azar@gmail.com

تلفن تماس:33335447-028   داخلی:2659