اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ( سال تحصیلی1400-1399)
 

دانشکده

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دندانپزشکی

دندانپزشکی

محمدرضا عسگری غنچه- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

1

دندانپزشکی

دندانپزشکی

عرفان خراسانی

2

پزشکی

پزشکی

علی امامی

3

پزشکی

پزشکی

گیلدا خندان

4

پیراپزشکی

اتاق عمل

زهرا سادات مومنی

5

پرستاری

روان پرستاری-ارشد

الهام حسن نیا

6

پرستاری

پرستاری

فاطمه حسین پور

7

بهداشت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

زهرا نجاتی فر

8

بهداشت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

زینب مومنی

9