متون عمومي

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کد پستی

13911/34156

تلفن

مستقیم: 33357036-028 - داخلی: 265

پست الکترونیک

studentresearch@qums.ac.ir

آدرس

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

Qazvin University of Medical Sciences 2017 CopyRight. All Right Reserved.
سال رونق تولید