معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156
Email:studentresearch@qums.ac.ir
دکتر حسین پیری
شماره تماس: 33335447 - 028   
داخلی 2659