شورای مرکزی

 اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع فعالیت

نام و نام خوانوادگی

دانشگاه

دکترای بیوشیمی بالینی

29/01/97

 دکتر حسین پیری

سرپرست

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

17/06/98

زهرا علی‌نسائی

کارشناس

دانشجوی پرستاری

30/02/98

پوریا سلیمانی

دبیر


 

اعضای شورای مرکزی

سمت

دانشجو (رشته تحصیلی )

نام و نام خوانوادگی

دبیرکل

پرستاری

پوریا سلیمانی

 دبیر کمیته دانشکده پزشکی

پزشکی

گیلدا خندان

دبیر کمیته دانشکده دندانپزشکی

دندان پزشکی

محمدرضا عسگری

دبیر کمیته دانشکده بهداشت

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

زهرا نجاتی فر

 دبیر کمیته دانشکده پیراپزشکی

بیوتکنولوژی

فهیمه موسوی البرزی

  دبیر کمیته دانشکده پرستاری

پرستاری

علی رزاق پور

پزشکی

نفیسه راستگو

پزشکی

علی امامی

پزشکی

محمدعلی حسینی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آیسا ملکی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ثنا شعبان

بهداشت محیط

فائزه دهقان

پرستاری

علیرضا سلمانی

بیوتکنولوژی

مائده خزائی

هوشبری

فاطمه محمدی شهرستانکی 

اعضای شورای پژوهشی

سمت

استاد(رتبه علمی)

نام و نام خوانوادگی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه

دکترای تخصصی بیوشیمی (بیوشیمی بالینی)، دانشیار

دکتر حسین پیری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

دکترای انگل شناسی و قارچ شناسی، استادیار

دکتر الهام حاجی علیلو

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

متخصص بیماری های دهان و تشخیص، استادیار

دکتر مهدیه زرآبادی پور

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت- استادیار

دکتر بهمن احدی‌نژاد

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی، استادیار

دکتر حسین احمدپور یزدی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی

دکترای تخصصی سالمندشناسی- استادیار

سیده آمنه مطلبی

پرستاری

پوریا سلیمانی

پزشکی

علی سربازی

پزشکی

علی امامی