اخبار کمیته تحقیقات
چهارمین همایش درون دانشگاهی دانشکده پزشکی
چهارمین همایش درون دانشگاهی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی 19 اسفند 98 / دانشکده پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین / با محوریت قلب و عروق / مهلت ارسال مقالات: 30 بهمن ​​​​​​​98چهارمین همایش درون دانشگاهی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

19 اسفند 98 / دانشکده پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی قزوین
با محوریت قلب و عروق
مهلت ارسال مقالات: 30 بهمن 98

ارسال مقالات از طریق:
medsrc@qums.ac.ir