:.
داکینگ مولکولی
کارگاه داکینگ مولکولی در طراحی دارو زمان برگزاری: در دو جلسه چهارشنبه 7 و 14 اسفند 98 / ساعت 12-8
جهت ثبت نام به آدرس زیر قسمت کارگاه ها مراجعه نمائید یا با شماره 09330651723 تماس حاصل فرمائید.
« rcl.qums.ac.ir »
بيشتر