جلسه 12 مهر 96 شورای مرکزی

برگزاری جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به میزبانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی
(چهارشنبه-۱۲ مهرماه)