ردیف

عنوان کارگاه

دوره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

توضیحات

۱

اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (ویژه هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

۲

۲۱ مرداد ماه

سالن ابن سینا دانشکده پزشکی

مستندات برگزار شده

۲

تجزیه و تحلیل آماری داده­های پژوهشی

۱

۲۹ شهریور ماه (روز اول)

سایت ۲ دانشکده بهداشت

مستندات برگزار شده

۸ مهر ماه (روز دوم)

سایت ۲ دانشکده بهداشت

مستندات برگزار شده 

۳

جستجوی منابع الکترونیک

۳

۲۹ مهر ماه

سایت ۲ دانشکده بهداشت

مستندات برگزار شده 

۴

 

نگارش و انتشار مقالات علمی

۲

۱۳ آبان ماه (روز اول)

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

مستندات برگزار شده

۲۷ آبان ماه (روز دوم)

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

مستندات برگزار شده

۵

تجاری­سازی فناوری

۱

۱۸ آذر ماه

سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری

مستندات برگزار شده 

۶

مدل­های کسب و کار

۱

۲۵ آذر ماه

سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری

۷

تحلیل استنادی در علم سنجی

۱

۲۸ آذر ماه

سایت دانشکده پزشکی

مستندات برگزار شده

۸

جستجوی منابع اطلاعات بالینی

۱

۲۹ آذر ماه

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

مستندات برگزار شده

۹

آشنایی با قوانین شرکت­های دانش بنیان

۱

 

سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری

۱۰

Evidence Based Medicine برای هیأت علمی

۱

۹ دی ماه

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

 مستندات برگزار شده

۱۱

مالکیت فکری و ثبت پتنت

۱

 

سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری

۱۲

Systematic Review Cochrane Review  مقدماتی

۱

۲۳ دی ماه

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

مستندات برگزار شده

۱۳

scintific writing

۱

 

 

۱۴

نقد و بررسی تخصصی مقالات (Peer Review & Critical Appraisal)

۱

۷ بهمن ماه

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

مستندات برگزار شده

۱۵

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) مقالات

۲

 

سالن دانشکده پرستاری و مامایی

۱۶

پژوهش­های کیفی

۱

۲۱ بهمن ماه (روز اول) ۲۸ بهمن ماه (روز دوم)

سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری

مستندات برگزار شده  مستندات برگزار شده