اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1397


سرپرست کل:
دکتر پیری


دبیر کل:


دبیر دانشکده ها:
فاطمه کاظمی (پزشکی)
ریحانه صفاری (دندانپزشکی)
زهرا نجاتی فر (بهداشت)
الهام حسن نیا (پرستاری)
زهرا آهنگری (پیراپزشکی)


علی سربازی

سارا بخشی