سرپرست کمیته :  دکتر سحر مقبلی نژاد ( دکترای ژنتیک )

 

دبیر کل کمیته :   عرفان ترابی (دانشجوی پزشکی)

 

مسئول سایت :   سارا بخشی ( دانشجوی پزشکی)

 

در حال حاضر این کمیته مسئولیت نظارت بر فعالیت پنج کمیته تحقیقاتی:

  1. پزشکی

  2. دندانپزشکی

  3. پرستاری و مامایی

  4. بهداشت

  5. پیراپزشکی

                     را بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

کارکنان شاغل در این واحد :  

 

سرپرست کمیته

دکتر سحر مقبلی نژاد

کارشناس

آرمان جلیلوند

مسئول سایت سارا بخشی

شماره تماس مستقیم

33357036  (28) (98+)

شماره تماس داخلی

6-33336001  داخلی 2658