آدرس : قزوین – میدان ولیعصر– روبروی پارک شهید بهشتی – کوچه مودت – ساختمان شماره یک معاونت تحقیقات و فناوری – دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن: 02833357036

دورنما: 33350056  028

پست الکترونیک :

studentresearch@qums.ac.ir